Algemene voorwaarden en vermeldingen

 

 

Hieronder staan de algemene voorwaarden die betrekking hebben op alle lessen van Theaterschool Koperen Kees.

 

 

 1. Inschrijving Cursussen
  1.1 Door het inschrijven voor een cursus via internet, verklaart u
  akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
  1.2 De inschrijving is persoonsgebonden. Inschrijvingen kunnen derhalve niet onderling worden geruild.
  1.3 Indien de cursist minderjarig is zijn de ouder(s) en/of verzorger(s) betaling plichtig.
  1.4 Door het inschrijven via internet gaat u de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld, ook wanneer u in termijnen betaald alsmede de betaling via de Westlandpas.
  1.5 De volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen is bepalend voor de plaatsing op een cursus, tenzij anders vermeld.
  1.6 Uw inschrijving zal niet behandeld worden indien na toezending van twee aanmaningen nog
  rekeningen van u bij Theaterschool Koperen Kees open staan. U krijgt in dat geval van ons schriftelijk bericht. Na betaling van openstaande facturen kunt u zich, indien er plaats is, alsnog voor de gewenste cursus inschrijven.
  1.7 Uw inschrijving geldt tot wederopzegging. Voor het volgende seizoen hoeft niet opnieuw worden ingeschreven.

 

 

 1. Annulering (de cursist is nog niet gestart)
  2.1 Annuleren van uw inschrijving kan uitsluitend per e-mail naar info@koperenkees.nl. Uw annulering geldt pas wanneer deze per e-mail is bevestigd door Theaterschool Koperen Kees.
  2.2 Bij inschrijving voor een les kan er tot 10 dagen voor aanvang van de eerste les schriftelijk worden afgemeld zonder financiële consequenties.
  2.3 Bij annulering op een later tijdstip blijft u verplicht het cursusgeld te betalen.

 

 

 1. Opzeggen (de cursist is gestart met de lessen)
  3.1 Voor alle cursussen geldt een opzegtermijn van 1 maand.

 

 

 1. Restitutie
  4.1 Bij lesuitval wordt de les in de regel ingehaald.
  4.2 Wij behouden het recht om 2 lessen per seizoen uit te laten vallen in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, zonder verrekening van de contributie.
  4.3 Verhindering van de cursist geeft géén recht op restitutie.

 

 

 1. Betalingen
  5.1 Het volledige bedrag dient na
  5.2 Wijze van betalen: in de bevestigingsbrief of e-mail die u ontvangt na inschrijving staat
  beschreven hoe de betaling verloopt.
  5.3 Het seizoen loopt van 2 september 2019 t/m 18 juli 2020. De lessen lopen gelijk aan de (basis)school vakanties. Er worden geen lessen gegeven in de vakanties.
  5.4 Betalingswijze:
  5.4.1. U kunt het gehele bedrag per cursusjaar betalen.
  5.4.2. U kunt een betalingsafspraak met Theaterschool Koperen Kees overeenkomen. Let wel op; ook als u in termijnen betaald, blijft u uiteindelijk het gehele bedrag verschuldigd.
  5.4.3. U kunt het bedrag geheel met de Westlandpas betalen indien u in het bezit bent van deze pas.
  5.5. Theaterschool Koperen kees zal bij betalingsachterstand de volgende stappen ondernemen:
  • Sturen van een herinnering.
  • Sturen van een tweede herinnering (inclusief € 15,00 administratieve kosten).
  • Inschakelen incassobureau.
  5.6 Additionele kosten: Het maandelijks contributiebedrag is gebaseerd op de wekelijkse lessen.
  U dient er rekening mee te houden dat er bij (kerst)presentaties en eindshows toegangsprijzen kan worden gehanteerd.
  Deze kosten kunnen fluctueren en zijn onder meer afhankelijk van de locatie. U wordt hier tijdig over geïnformeerd.

 

 

 1. Algemeen
  6.1 Theaterschool Koperen Kees behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren indien er onvoldoende inschrijvingen zijn.
  6.2 Bij afwezigheid wordt een deelnemer vriendelijk verzocht zich tijdig af te melden via 0174-730756 of via de e-mail info@koperenkees.nl
  6.3 Bij ziekte of afwezigheid van een docent wordt voor vervanging gezorgd. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt de les schriftelijk dan wel telefonisch afgelast.
  6.4 Theaterschool Koperen Kees is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten. Theaterschool koperen Kees is tevens niet aansprakelijk
  voor schade, aangebracht door een cursist aan een externe repetitie- en of presentatieruimte.
  6.5 In de regel geldt dat tijdens vrije dagen en in vakanties, welke gelden voor Midden Nederland, geen lessen en cursussen worden gegeven.
  6.6 Bij opmerkingen, klachten of complimenten over bijvoorbeeld een cursus, over medewerkers of over facilitaire en administratieve zaken kunt u contact opnemen met artistiek/zakelijk leider Annuska Zwaneveld via annuska@koperenkees.nl. Zij zal dan indien nodig Telefonisch contact met u opnemen.
  6.7 Theaterschool koperen Kees heeft het recht de Deelnemer de toegang tot de les te ontzeggen. Bijvoorbeeld bij niet tijdige betaling of wangedrag.
  6.8 Tijdens optredens wordt er zonder toestemming gefotografeerd, tijdens de les(sen) wordt er eerst toestemming gevraagd. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen berusten alle rechten van
  intellectuele eigendom die zijn ontstaan bij de totstandkoming van de voorstelling of anderszins verband houden met de deelname van Ondergetekende, uitsluitend bij Theaterschool Koperen Kees.
  6.9 Iedere bepaling uit deze overeenkomst is afscheidbaar en afsplitsbaar van de andere bepalingen.
  De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling zal niet, geheel of gedeeltelijk, in deweg staan aan de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling uit deze
  overeenkomst. In voorkomende gevallen zal Theaterschool Koperen Kees een ongeldige of niet-afdwingbare bepaling vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling van vergelijkbare
  inhoud en draagwijdte, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de oorspronkelijke
  bedoeling van partijen.
  6.10 Het bij ons bekende e-mailadres wordt automatisch ingeschreven voor de nieuwsbrief van Theaterschool Koperen Kees na akkoord gaan van de algemene voorwaarden.
  6.11 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst dan wel van de nadere overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

 

Vertrouwenspersoon

Binnen onze theaterschool vinden wij het belangrijk dat iedereen zijn of haar passie kan uitoefenen in een fijne, vertrouwde en veilige omgeving. Onze vertrouwenspersoon is er als je last hebt van ongewenste omgangsvormen; (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, discriminatie en pesten. Zij staat jou met raad en daad bij. Onze vertrouwenspersoon is Mvr C van Pelt. Zij is te benaderen via cvpelt@e25.nl.

 

Daarnaast lees je hier het Privacy protocol.
Daarnaast lees je hier  de meldcode huiselijk geweld.